Contributie

Betalingen:

De contributie wordt bij vooruitbetaling geïnd via automatisch incasso en is minimaal per half jaar verschuldigd. Er dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald van € 5,00, gelijktijdig met het betalen van de eerste contributietermijn. De contributietermijnen lopen van 1 februari tot 1 augustus en van 1 augustus tot 1 februari. Leden die in de loop van het half jaar starten, ontvangen een eerste contributieberekening naar rato van de nog lopende maanden.
 
Aanmelden:
Aanmelden kan met behulp van het inschrijfformulier. U kunt op de link klikken en dan het formulier uitprinten en invullen.
 
 
Opzeggingen:
Deelname kan tot minimaal  1 maand voor aanvang van de nieuwe contributietermijn worden opgezegd. Bij latere opzegging is de contributie over de nieuwe betalingstermijn verplicht. Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot het einde van de lopende contributietermijn.
 
Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden via;
info@spiritgym.nl
Penningmeester Gymnastiek vereniging Spirit
Egmond aan den Hoef