Beleidsplan Gymnastiekvereniging Spirit

“KEEP ON ROLLING”
2020

Inhoudsopgave
Inleiding
1. Missie van de vereniging
2. Doelstellingen en ambities
3. Organisatie
4. Sporttechnisch beleid
5. Communicatie en PR
6. Financieel beleid

Inleiding
‘Spirit’ is een gymvereniging die zijn oorsprong heeft bij de vereniging ‘Zeevogels’ uit Egmond aan den Hoef. In 1943 werd onder de naam ‘Zeevogels’, in samenwerking met en als afdeling van de gelijknamige voetbal- en volleybalvereniging, een gymnastiek- en turnvereniging opgericht. Vanaf het jaar 1950 ging deze groep als zelfstandige vereniging verder onder de naam die tot op heden nog steeds bestaat: Spirit.

De afgelopen jaren heeft het algemeen besturen van de vereniging prioriteit gehad. Om Spirit klaar te maken voor de toekomst heeft het bestuur besloten om een meerjarenbeleid te ontwikkelen.
In de afgelopen jaren hebben er diverse wijzigingen binnen het bestuur plaatsgevonden, echter elke met de achterliggende gedachten om de vereniging tot een nog beter niveau te krijgen.

Huidige en toekomstige leden moeten weten wat we als vereniging willen en kunnen bieden. De vanouds vriendschappelijke en sociale sfeer die gymnastiek eigen is, speelt ook bij Spirit een belangrijke rol.
Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd. De voorzitter van de vereniging
bewaakt de voortgang en de actualiteit van het plan. Het plan is gericht op een termijn van 4 jaar.
Aan ’t einde van ieder kalenderjaar wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) uitvoeren van de plannen.
Het beleidsplan wordt éénmaal per 4 jaar en verder zoveel als het bestuur het
noodzakelijk vindt, voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Dit beleidsplan loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

1. Missie van de vereniging:
Spirit wil een gymnastiekvereniging zijn die ruimte biedt aan jeugd om in groepsverband actief bezig te zijn met sport en bewegen. Het lidmaatschap moet betaalbaar zijn voor iedereen.
Tevens streven we naar een professionele benadering en een kwalitatief verantwoord sportaanbod, want dat is wat onze leden verwachten.
Naast de reguliere gymnastiek activiteiten zullen er voor de leden extra activiteiten aangeboden worden zoals: Pietengym, Onderlinge Wedstrijden en Seizoenafsluiting.
Het aanbod van gymnastiekactiviteiten is:
• Peuter/kleuter Gymnastiek
• Jeugd Gymnastiek

Realisatie
Professionalisme en kwaliteit worden bepaald door een aantal concrete factoren zoals de inhoud van de oefenstof, de beschikbaarheid en kwaliteit van technisch kader en de beschikbaarheid en kwaliteit van de accommodatie.

2. Doelstellingen en ambities
Een van onze belangrijkste doelen is het behoud en de groei van ons aantal leden te realiseren. We zijn weliswaar een ‘non-profit’ organisatie, maar we moeten een groter aantal leden hebben om financieel gezond te blijven en het lidmaatschap betaalbaar te houden. Indien we in staat zijn de naamsbekendheid en de missie van Spirit binnen de Egmonden verder uit te breiden, zullen die potentiële leden makkelijker de weg vinden naar onze vereniging.
Als we een professionele(re) organisatie willen zijn, moeten we kunnen rekenen op enthousiaste medewerkers op allerlei niveaus.
De investering in mensen en middelen moet in eerste instantie gedekt worden door de contributie van de leden. Maar het verwerven van additionele inkomsten is noodzakelijk.
Naast de subsidies zijn de Grote Clubactie en de Hoeverveiling onmisbaar.

3. Organisatie
Binnen Spirit zijn momenteel de volgende soorten medewerkers actief
– Voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden
– Trainster
– Vrijwilligers die activiteiten helpen ondersteunen (bijv. wedstrijden)
Voor de meeste functies moet een taakomschrijving gemaakt worden waarbij hun relatie wordt weergegeven in een organisatieschema.

4. Sporttechnisch beleid
Gymnastiek als breedtesport is een hoofddoelstelling van onze vereniging. Het technisch kader bestaat uit 1 jeugdtrainster.
Zij bereidt de lessen voor, geeft leiding en volgt hiervoor cursussen.
Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de lessen waarborgen. Het technisch kader adviseert het bestuur over het aan te schaffen materiaal.

Het uitgangspunt van het sporttechnisch beleid is gericht op de volgende punten:
1. Plezier bij het leveren van prestaties
2. Streven naar professionele krachten

4.1. Plezier
Zowel bij jongeren als bij volwassenen kan plezier worden beschouwd als een belangrijk motief voor sportdeelname. Leden die goede sporttechnische vaardigheden aangeleerd krijgen, beleven in de regel meer plezier aan sportdeelname en leven gezonder. Daarom dienen de trainingen er op gericht te zijn het vaardigheidsniveau te verhogen.

We moeten daarom:
• Optimale individuele uitdaging bieden (alles in verhouding tot de mogelijkheden van de leden).
• Uitgaan van kleine doelen met gemakkelijk uit te voeren bewegingsvaardigheden.
• Les geven in verschillende niveaus, waarbij leeftijd en lichamelijke conditie bepalend is in welke groep er getraind wordt.

4.2. Professionele krachten.
Eenmaal per sportseizoen wordt een functionerings/evaluatie gesprek gehouden tussen de trainster(s) en twee afgevaardigden van het bestuur.
Ons streven is naar goede professionele krachten die de basis leggen van alle trainingen op gymnastiekgebied. Om dit te realiseren dienen de trainsters van de jeugdleden regelmatig bijscholing te volgen.

5. Communicatie en PR
Communiceren is noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen interne en externe communicatie. Niet of slecht communiceren is funest voor de vereniging. Daarom is in dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en Communicatie opgenomen. We onderkennen het enorme belang van een goede PR voor de vereniging. Bovendien is de interne communicatie binnen onze vereniging minstens zo belangrijk.

Interne communicatie:
• Digitale nieuwsbrief
• Website www.spiritgym.nl
• E-mail
• Algemene ledenvergadering
• Bestuursvergaderingen (4 keer per jaar)

Externe communicatie:
• Digitale nieuwsbrief
• Website www.spiritgym.nl
• Facebook

6. Financieel beleid
Als vereniging streven we naar een structureel gezonde financiële positie. We hebben hierbij geen winstoogmerk, maar ons doel is wel om een klein overschot te hebben op onze exploitatie, om op die manier zelf te kunnen investeren in ‘bedrijfsmiddelen’ en om de professionalisering te kunnen bekostigen.
Waar mogelijk zullen we een beroep doen op financiële middelen van de Gemeente Bergen NH en sportraad. Jaarlijks doen we mee aan de Grote Clubactie. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor het bekostigen van activiteiten en aanschaf van materialen voor de jeugdgymnastiek. Daarnaast genereren we inkomsten uit de opbrengst van de jaarlijkse Hoeverveiling. Deze opbrengst wordt gebruikt voor algemene doelen.

Bijlagen
1. Taakomschrijvingen van bestuursleden
*Voorzitter
• Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur
• Is samen met het dagelijkse bestuur gerechtigd tot het nemen van beslissingen
• Regelt de huur van gymzaal en bijbehorende huisvestingproblematiek
• Zit vergaderingen van bestuur, trainers en leden voor
• Maakt samen met de secretaris de agenda voor deze vergaderingen
*Secretaris
• Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijkse bestuur
• Is samen met het dagelijkse bestuur gerechtigd tot het nemen van beslissingen
• Neemt deel aan vergaderingen van bestuur, trainers en leden
• Maakt samen met de voorzitter de agenda voor deze vergaderingen en verstuurt de uitnodigingen
• Maakt het secretarieel jaarverslag t.b.v. de Algemene Ledenvergadering
• Onderhoudt (samen met de voorzitter) externe contacten van de vereniging
• Ontvangt de post en het e-mail verkeer en verspreid deze (indien nodig)
• Stelt twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief op en zorgt voor de verspreiding.
• Beheert de Grote Clubactie-portefeuille.
*Penningmeester
• Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur
• Is samen met het dagelijkse bestuur gerechtigd tot het nemen van beslissingen
• Neemt deel aan vergaderingen van bestuur, trainers en leden
• Houdt de boekhouding bij en voert betalingen uit
• Beoordeelt de financiële situatie en maakt het financiële jaarverslag t.b.v. de Algemene Ledenvergadering
• Beheert de kas en de saldi op bank of girorekening
• Beheert de verzekeringsportefeuille
• Verzorgt de ledenadministratie
• Regelt subsidie aanvragen
• Int de contributie
*Algemeen bestuurslid
• Neemt deel aan vergaderingen van bestuur, trainers en leden
• Is samen met het dagelijkse bestuur gerechtigd tot het nemen van beslissingen
• Werkt mee bij de organisatie van activiteiten.
• Verzorgt zo nodig attenties voor bewezen diensten.
• Verleent hand-en-span diensten