Privacy beleid gymnastiek vereniging Spirit

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gymnastiek vereniging Spirit (hierna: “Spirit” ) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Spirit, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Spirit verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens is belegd binnen het bestuur van Spirit. Het bestuur is bereikbaar via info@spiritgym.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Spirit en voor welk doel
2.1       In het kader van uw lidmaatschap of het lidmaatschap van uw zoon of dochter, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) (van ouder/voogd/verzorger indien lidmaatschap voor minderjarige is, in dat geval ook de naam van de ouder/voogd/verzorger)
2.2       Spirit verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         naam, emailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Spirit;
c)         naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
2.3       naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om bijvoorbeeld te vragen naar je ervaringen met Spirit en je te informeren over de ontwikkelingen van Spirit

E-mail berichtgeving (opt-out):
Spirit gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Spirit. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via een mail naar info@spiritgym.nl.

3. Bewaartermijnen
Spirit verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Spirit passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van Spirit kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Spirit zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Spirit je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@spiritgym.nl.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@spiritgym.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.